Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Czech Photo o.p.s

společnosti Czech Photo o.p.s,
IČ: 25758675
sídlo Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Kontakt na společnost Czech Photo o.p.s. - mail: cp@czechpressphoto.cz;
 
Všeobecné obchodní podmínky pro účást ve fotografických soutěžích pro Czech Photo o.p.s. , se sídlem Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 124. (dále jen Prodávající), společností  GoPay s.r.o.
 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Czech Photo o.p.s (IČ: 25758675, sídlo Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5) a všech účastníků soutěží Czech Press Photo a Czech Nature Photo  (dále také jako „Všeobecné podmínky“), registrovaných v soutěži (dále jen „soutěžící).

Kontakt na společnost Czech Photo o.p.s. - mail: cp@czechpressphoto.cz;B. PODMÍNKY PRO SOUTĚŽÍCÍ

B.1. Způsob přihlášení do soutěže

Soutěžící, který má zájem o účast v soutěži Czech Press Photo či Czech Nature Photo vyplní a odešle přihlášku - elektronický formulář na internetových stránkách www.czechphoto.org, www.czechnaturephoto.cz nebo doméně druhého řádu obsahující datum (rok) pořádání souteže. Například www.2018.czechnaturephoto.cz nebo www.2018.czechpressphoto.cz.

Na internetových stránkách www.2018.czechpressphoto.cz a www.czechphoto.org jsou uvedeny všechny informace, o nichž je společnost Czech Photo o.p.s.. povinna soutěžícího informovat před odesláním přihlášky ze strany soutěžícího.

Tím, že zákazník sdělí Czech Photo o.p.s své osobní a jiné údaje v souvislosti s objednávkou, uděluje tím společnosti Czech Photo o.p.s. coby správci souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů v rozsahu části D. těchto Všeobecných podmínek.

Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že zprávy, resp. telefonní hovory a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje se společností Czech Photo o.p.s, mohou být monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality) a dále též ochrany práv pořadatele.

Podáním přihlášky předplatného soutěžící stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné podmínky je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním přihlášky a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním přihlášky má soutěžící možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

Soutěžící si je vědom toho, že třebaže uzavře smlouvu o účasti formou prostředku komunikace na dálku, od takové smlouvy nemůže dle aktuální právní úpravy odstoupit.

Společnost Czech Photo o.p.s. je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit a to za podmínek uvedených v části E. těchto Všeobecných podmínek.B.2 Reklamační řád

Veškeré reklamace produktů zakoupených na představení se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení dokladu o provedené platbě (faktura) nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada. V případě, že ze strany prodávajícího dojde k úplnému zrušení akce, bude zákazník, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (email, poštovní adresa, apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že je představení zrušeno. Prodávající neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení akce se zpožděním. Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který již vstupenku na toto představení řádně zaplatil, tuto vstupenku převzal či obdržel jiným způsobem, bude postup při vracení vstupného následující:  Zákazník pošle na email cp@czechpressphoto.cz potvrzovací email o platbě a na základě tohoto emailu a uznané reklamace je mu na jeho účet, ze kterého prováděl platbu, poslána částka bez bankovních poplatků, kterou uhradil za vstupenky. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný email, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší prodávající. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na emailovou adresu: cp@czechpressphoto.cz

C. PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCÍCH

  1. Czech Photo o.p.s organizuje a pořádá (dále také „pořadatel“) soutěž Czech Press Photo a Czech Nature Photo
  2. Pravidla soutěže jsou veřejně dostupná na www.czechphoto.org


D. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

D.1 Souhlas ke zpracování osobních údajů

Tím, že kupující sdělí společnosti Czech Photo o.p.s své osobní údaje v souvislosti s vyplněním a odesláním objednávky resp. elektronického formuláře na stránkách společnosti, uděluje tím společnosti Czech Photo o.p.s. coby pořadatelii souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.)

Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla společnosti Czech Photo o.p.s vyslovuje soutěžící souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení Czech Photo o.p.s o činnosti a akcích společností pořádaných.

D.2  Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že bude údaje získané dle článku C těchto Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytváření databáze zákazníků Czech Press Photo za účelem vyhodnocování cílových skupin fotografů a zájemců o fotografii.
 
E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek Czech Photo o.p.s. Tyto Všeobecné podmínky je společnost Czech Photo o.p.s. oprávněna v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat.
Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
V případě odlišného znění Všeobecných podmínek a smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Czech Photo o.p.s. má přednost znění smlouvy.

Datum vydání: 27.10.2017
Czech Photo o.p.s