Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Czech Photo Centre s.r.o

společnosti Czech Photo Centre s.r.o
IČ: 04844025
DIČ: CZ04844025
sídlo Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Kontakt na společnost Czech Photo s.r.o. - mail: cp@czechpressphoto.cz;
 
Všeobecné obchodní podmínky pro nákupu e-vstupenek a online produktů realizované pro Czech Photo Centre s.r.o. , se sídlem Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 124. (dále jen Prodávající), společností  GoPay s.r.o.

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek a zvýhodněných produktových balíčků se vstupenkami prodávajícího (dále jen produktů), a to jen při nákupu prostřednictvím internetových stránek: www.czechphoto.org . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník).

B. PODMÍNKY PRO KUPUJÍCÍ

B.1. Způsob nákupu produktů

Po vybrání konkrétního produktu je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace i způsob doručení produktu. Potvrzením zadaných údajů kupujícího dochází stisknutím tlačítka pro potvrzení objednávky. Po potvrzení objednávky je zákazník přesměrován na stránky společnosti GoPay, kde prostřednictvím platební brány dokončí objednávku. V případě platby bankovním převodem se uživateli zobrazí pouze instrukce k provedení platby, bez přesměrování na platební bránu. Uhrazená faktura následně slouží jako doklad opravňující k vyzvednutí produktu či vstupu na výstavu. Zákazník se u vstupu prokáže vytištěnou uhrazenou fakturou. Za ztrátu potvrzení o provedení platby nenese prodávající zodpovědnost.

Během transakce nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět.
Zákazníkovi je též zaslán informační email o objednávce produktu na jím zadanou emailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení emailové zprávy, server, na kterém se emailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný. Kupující též nákupem produktu potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit. Nákupem produktu vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který produkt nakupuje a prodávajícím. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu produktu odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na akci, k níž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

B.2 Reklamační řád

Veškeré reklamace produktů zakoupených na představení se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení dokladu o provedené platbě (faktura) nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada. V případě, že ze strany prodávajícího dojde k úplnému zrušení akce, bude zákazník, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (email, poštovní adresa, apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že je představení zrušeno. Prodávající neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení akce se zpožděním.

Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který již vstupenku na toto představení řádně zaplatil, tuto vstupenku převzal či obdržel jiným způsobem, bude postup při vracení vstupného následující:  Zákazník pošle na email cp@czechpressphoto.cz potvrzovací email o platbě a na základě tohoto emailu a uznané reklamace je mu na jeho účet, ze kterého prováděl platbu, poslána částka bez bankovních poplatků, kterou uhradil za vstupenky. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný email, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší prodávající. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na emailovou adresu: cp@czechpressphoto.cz

C. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ OBJEDNANÉHO PRODUKTU

Kupující je povinen si v průběhu objednávky zvolit, jakou formou mu bude produkt doručen. Kupující může zvolit osobní odběr nebo zaslání prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou v objednávce. Osobní převzetí produktu není zpoplatněno a je možné s vytištěným potvrzením o provedené platbě v sídle společnosti Czech PhotoCentre s.r.o v prostorách Czech Photo Centre v otvíracích hodinách. Aktuální otvírací hodiny jsou uvedené na webových stránkách provozovny www.czechphoto.org. Zaslání prostřednictvím České pošty je zpoplatněno o dobírečné, které je uvedeno v objednávkovém formuláři a liší se dle váhy zakoupeného produktu.

D. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

D.1 Souhlas ke zpracování osobních údajů

Tím, že kupující sdělí společnosti Czech Photo Centre s.r.o své osobní údaje v souvislosti s vyplněním a odesláním objednávky resp. elektronického formuláře na stránkách společnosti, uděluje tím společnosti Czech Photo Centre s.r.o coby prodávajícímu souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.)

D.2  Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že bude údaje získané dle článku C.1 těchto Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytváření databází zákazníků Czech Photo Centre s.r.o. za účelem vyhodnocování cílových skupin fotografů a zájemců o fotografii. Czech Photo Centre s.r.o je oprávněna zpřístupnit údaje dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek svým obchodním partnerům, kteří jsou povinni nakládat s těmito údaji v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 
E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek www.czechphoto.org. Tyto Všeobecné podmínky je společnost Czech Photo Centre s.r.o oprávněna v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat.
Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
V případě odlišného znění Všeobecných podmínek a smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Czech Photo Centre s.r.o. má přednost znění smlouvy.

Datum vydání: 14.03.2018
Czech Photo Centre