Pravidla

Pravidla soutěže Czech Nature Photo

(dále jen soutěž)


Soutěže se mohou zúčastnit fotografové s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice nebo českým či slovenským občanstvím s pracemi, které vznikly v době od 10. 1. 2022 do 12. 2. 2023 a které nebyly přihlášeny do předchozího ročníku. V kategorii Série je možné zasílat fotografie pořízené v časovém rozmezí 13. 1. 2021 až 12. 2. 2023 s tím, že alespoň jedna fotografie musí být pořízena v období 10. 1. 2022 do 12. 2. 2023.

Soutěžící uhradí elektronicky vstupní poplatek ve výši 500 Kč / 20 €

Soutěžní kategorie

 • Savci (volně žijící)
 • Ptáci (volně žijící)
 • Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)
 • Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další – volně žijící)
 • Rostliny a houby (volně rostoucí)
 • Krajina
 • Zvířata ve svém prostředí
 • Zvířata v lidské péči
 • Série – speciální kategorie pro série fotografií přírody
 • Cena za nejlepší fotografii české přírody
 • Příroda v Praze

Pravidla

 1. Jednotlivých prací je možno poslat maximálně deset
 2. Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem.
 3. Snímek smí být přihlášen pouze jednou – fotografie přihlášené vícekrát nebudou do soutěže přijaty.
 4. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie.
 5. Práce soutěžící ve speciální kategorii „Cena za nejlepší fotografii české přírody“ budou porotou zařazeny také do odpovídajících hlavních kategorií.
 6. Snímky musí splňovat následující požadavky:

  Formát souboru:

  • JPG (High quality), TIFF (LZW nebo ZIP komprese)
  • max velikost 200 MB / soubor

  Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil
  Velikost fotografie musí být nejméně 3000 pixelů na delší straně, doporučujeme však zaslání fotografií v plném rozlišení. Vybrané fotografie budou prezentovány na výstavě ve formátu až 100×70 cm. Nedostatečná kvalita znemožňující prezentaci v podobě velkoformátového tisku může být důvodem k vyřazení fotografie. Nejsou povoleny žádné podpisy, loga a jiné „vodoznaky“ vložené do fotografie a přidané rámečky.
  U vybraných snímků si organizátor může vyžádat data v maximální kvalitě.

 7. Všechny fotografie musí být opatřeny názvem a popiskem s okolnostmi a místem pořízení fotografie v češtině. Popisek zadávejte stručný (maximálně 100 slov, delší může organizátor soutěže krátit), zaměřte se hlavně na důležité a zajímavé detaily.
 8. Soutěžící potvrzuje, že jeho fotografie vznikly s respektem k přírodě, bez využití živé návnady a způsobem, který nevedl ke zranění či stresu fotografovaného zvířete nebo poškození jeho životního prostředí. Soutěžící je zároveň plně zodpovědný za dodržení všech právních předpisů a zajištění potřebných povolení, pokud jsou pro fotografování daného zvířete nebo v dané lokalitě nutná. Tato povolení je povinen na vyžádání pořadatele předložit k nahlédnutí. Podezření z neetických praktik při pořízení soutěžní práce může vést k diskvalifikaci.
 9. Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, převrácením, zkreslením nebo odstraněním obsahu snímku. Povoleny jsou celkové i místní úpravy tonality a kontrastu, ořez, doostření, redukce šumu a drobné retuše (čištění). HDR, panoramata či skládání ostrosti je povoleno z fotografií pořízených na daném místě ve stejný čas a při dodržení požadavků na autentické zachycení scény.
 10. Fotografie nesmí mít žádný přidaný rámeček nebo vložený vodoznak s logem, podpisem a podobně.
 11. Porota má právo si pro dodatečné přezkoumání fotografie vyžádat zaslání originálního RAW souboru.
 12. Přijaty budou jedině příspěvky nahrané a odevzdané prostřednictvím internetových stránek soutěže.
 13. Přihlašování snímků do soutěže bude možné od 12. 1. 2023. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do ročníku 2023 je 12. 2. 2023, 24:00 hodin středoevropského času.
 14. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže Czech Nature Photo, společnosti Czech Photo Centre, s.r.o, neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných fotografií (výstavní kolekce) ve formě obrázků o vysokém rozlišení všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě, apod.) v rozsahu výše uvedeném.
 15. Pro všechny fotografie kromě oceněných a vystavených fotografií udělují nositelé autorských práv pořadateli soutěže Czech Nature Photo, společnosti Czech Photo Centre, s.r.o, právo k užití obrázků o nízkém rozlišení v neveřejném archivu pro vzdělávací a výzkumné činnosti, a to bezúplatně.
 16. Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a údaje z profesní biografie), spolu s obrazovým snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně uděluje souhlas s užitím těchto prvků pro účely pořádání výstav Czech Nature Photo (včetně propagace soutěže a výstav a spojení Czech Nature Photo s partnery) a dále i k následnému užití pro účely budoucích výstav Czech Press Nature v České republice i v zahraničí.
 17. Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií pořadatelem a/nebo Czech Photo Centre s.r.o., případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.
 18. Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.
 19. Porota si vyhrazuje právo neudělit cenu v některých kategoriích, pokud přihlášené práce nesplní kvalitativní standardy soutěže.

Kategorie

Základní kategorie „Savci“, „Ptáci“, „Plazi, obojživelníci a podvodní život“ a „Bezobratlí“ jsou určeny pro fotografie zobrazující zajímavým způsobem portréty nebo chování volně žijících živočichů v jednotlivých skupinách. V případě nejasnosti nebo možnosti zařazení do více kategorií si zvolte jednu, kterou považujete za nejvhodnější. Porota si vyhrazuje právo fotografii přeřadit do jiné kategorie.

Kategorie Rostliny a houby je určena pro poutavé fotografie všech zástupců botanické říše včetně květin, keřů, stromů a mechů a navíc také hub, lišejníků a řas rostoucích ve volné přírodě, a to jak v podobě jednotlivých exemplářů, tak celých seskupení. Kategorie je vyhlašovaná pod patronací Botanické zahrady Praha.

Kategorie „Krajina“ je určena pro fotografie, které zajímavě zachycují krásy přírodních scenerií naší planety. Hlavním motivem snímku nesmějí být výsledky lidské činnosti jako například stavby všeho druhu, dopravní prostředky a podobně, mohou se ale ve fotografii vyskytovat jako minoritní prvek celkové kompozice, pokud není možné se jim vyhnout.

Kategorie „Zvířata ve svém prostředí“ je určena pro fotografie zachycující volně žijící živočichy v kontextu jejich domovských biotopů a životního prostoru, který by měl v celkové kompozici hrát stejně důležitou roli jako zvíře samotné. Snímky by měly zachycovat propojení zvířat s prostředím, v němž žijí. Do této kategorie je letos výjimečně možné přihlásit i starší práce bez omezení času jejich pořízení na uplynulý rok. Kategorie je vyhlašovaná pod patronací Zoo Praha.

Speciální kategorii „Příroda v Praze“ vyhlašuje spolupořadatel soutěže Magistrát hlavního města Prahy. Město není jen domovem lidí, ale i zvířat, která se adaptovala na nové životní podmínky a obsadila nové niky. Svůj životní prostor nacházejí v městské zástavbě i rostliny a stromy – často v místech, kde bychom je čekali nejméně. V této kategorii jsou preferovány fotografie, které zajímavým způsobem zachycují toto soužití v městské zástavbě i chráněných oblastech na území Prahy (živočichové, rostliny vyskytující se v Praze, v chráněných lokalitách i městské zástavbě, lesy, parky, zahrady, ovocné sady a aleje v oblasti Prahy). Kategorie není určena pro fotografie domácích mazlíčků a ochočených zvířat. Vítěznou fotografii vybere z předvýběru poroty zástupce Magistrátu hlavního města Prahy.

Kategorie „Zvířata v lidské péči“ se zaměřuje na fotografie pořízené v zoo, na workshopech, v oborách a podobně. Není určena pro fotografie domácích mazlíčku.

Speciální kategorie „Série“ je určena pro série vzájemně tématicky spjatých fotografií. Série může být zachycením okamžitého děje či události, ale také souborem dokumentujícím dlouhodobě určité téma. Námětem fotografií musí být vždy příroda či její ochrana. Sérii by měly tvořit nejméně 3 a maximálně 9 fotografií. Celá série se počítá vždy jako jedna práce z deseti možných v rámci jedné přihlášky. Porota si vyhrazuje právo vyřadit ze série některé fotografie, případně je přeřadit jako samostatné snímky do ostatních kategorií. Pořadatel soutěže může série na výstavách prezentovat nekompletní.

Speciální kategorie „Cena za nejlepší fotografii české přírody“, jejímiž partnery jsou správa Krkonošského národního parku a Národní park Šumava a Lesy hl. města Prahy, je určena pro snímky divoce žijících zvířat nebo volně rostoucích rostlin pořízené na území České republiky – není určena pro fotografie zvířat žijících v lidské péči. Porota přihlášené fotografie zařadí i do odpovídajících hlavních kategoriích (Savci, Ptáci, Rostliny atd.)

Czech Photo Junior

Chceme se stále více zaměřovat na mladou generaci, která s fotografiemi nebo spíše mezi spoustou fotografií vyrůstá a proto letos otevíráme soutěž Czech Photo Junior, které proběhne paralelně se soutěží Czech Nature Photo. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích:

 • Junior / mladší žáci 6-10 let
 • Junior / starší žáci 11-15 let
 • Junior / studenti středních škol

Osoby mladší 18 let se mohou soutěže Czech Nature Photo zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je dostupný zde ve fromátu docx. Povinností Soutěžícího je předložit Czech Photo o.p.s. souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail junior@czechphoto.org. Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Czech Photo o.p.s oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže Czech Nature Photo.

Fotografie mohou mladí fotografové zasílat do uzávěrky soutěže dne 12. 2. 2023 a účast v soutěži Czech Photo Junior je ZDARMA.

Do soutěže budou přijímány snímky volně žijících zvířat (savci, ptáci, plazi, obojživelníci, bezobratlí, ryby…), zvířat v zoologických zahradách, rostlin, hub, krajiny, zkrátka přírody, která nás obklopuje. Nerozhoduje technika, kterou byly fotografie pořízeny (mobilní telefony, fotoaparáty). Minimální velikost snímku je 1MB. Fotografie s udáním jména a věku autora a názvu snímku přihlašujte přes porotovací systém společnosti Cewe.

Vyhodnocení těch nejlepších prací proběhne společně s profesionální soutěží Czech Nature Photo odbornou porotou.

Ceny

Fotografie roku Czech Nature Photo

Titul „Fotografie roku“ je hlavní cenou soutěže. Bude udělen fotografii, na jejíž výjimečných kvalitách se shodne porota soutěže. Autor získává peněžitou odměnu 10 000 Kč, cenu v hodnotě 30 000 Kč od společnosti Canon, poukaz na nákup fotobatohů a příslušenství značky f-stop v hodnotě 350 eur a diplom potvrzující vítězství v soutěži.

Ceny v soutěžních kategoriích

V každé ze soutěžních kategorií porota vybere 3 nominované a z nich poté vítěznou fotografii. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají peněžitou odměnu 5 000 Kč a diplom potvrzující vítězství v dané kategorii.

V kategorii „Savci (volně žijící)“ obdrží vítěz kategorie navíc dalekohled FOMEI 10x32 DCF od společnosti Fomei, který při svých toulkách přírodou určitě využije. Autoři fotografií, které se umístí na druhém a třetím místě, získají od společnosti Fomei monopod. FOMEI je tradiční česká firma, která byla založena v roce 1990. Na český i evropský trh dodává vlastní světelnou techniku pro fotografy a filmaře, komplexní řešení pro výrobu fotografií i velkoformátových reprodukcí a dalekohledy pro pracovní využití či volný čas.

V kategoriích „Ptáci (volně žijící)“ a „Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)“ obdrží vítězové kategorie navíc poukaz na slevu 40 % od společnosti f-stop, výrobce profesionálních fotografických batohů a příslušenství do nejnáročnějších podmínek.

V kategorii Rostliny vítěz obdrží navíc speciální cenu Botanické zahrady Prahy Praha.

V kategorii „Cena za nejlepší fotografii české přírody“ každý z nominovaných získá jednu z cen, které věnují partneři:

 • Správa Krkonošského národního parku věnuje víkendový pobyt v horském srubu daleko od civilizace a blízko Sněžky.
 • Správa Národního parku Šumava věnuje víkendový pobyt na Kvildě spojený s vycházkou s ředitelem národního parku.
 • Lesy hl. m. Prahy věnují zážitkový program Den zvířecím záchranářem. Jedná se o den strávený přímo v provozu záchranné stanice s přímou péčí o živočichy (např. krmení ptáčat, péče o ježky apod.), výjezdy zásahovým vozidlem k nahlášeným případům či odchytu zraněných živočichů, ev. vypuštění uzdravených živočichů zpět do volné přírody.

V kategorii „Zvířata ve svém prostředí“ věnuje hlavní partner Zoo Praha cenu, kterou je autorská výstava fotografií v rozsahu 10 až 15 prací prezentovaná v areálu zoologické zahrady. Tisk a adjustaci fotografií zajistí Zoo Praha.

Cena Czech Photo Junior

V každé ze soutěžních kategorií základní škola a střední škola porota vybere 3 nominované a z nich poté vítěznou fotografii. Nominovaní získají diplom a věcné ceny. Vítězové kategorií obdrží mobilní telefony od společnosti Samsung, dalekohledy FOMEI 10x26 DCF od firmy FOMEI a poukazy od společnosti CEWE.

Cena diváků

Vítěze určí návštěvníci výstavy. Divácké hlasování bude probíhat v jejím průběhu a vítěz získá tiskárnu Canon SELPHY CP1300 a diplom potvrzující vítězství v hlasování veřejnosti.

Změny vyhrazeny!