Mezinárodní den žen pro migrantky v Czech Photo Centre

8. března 10:00 - 15:00

Workshop portrétní fotografie pro začátečníky i pokročilé. Zveme ženy cizinky, migrantky a příslušnice etnických menšin z Prahy 13 i ostatních částí hlavního města, aby přišly oslavit Mezinárodní den žen do galerie Czech Photo Centre v Nových Butovicích. A nebude to jen tak nějaká oslava, pokud máte možnost, vezměte si s sebou kroje, speciality vaší kuchyně, předměty, které jsou s vaší kulturou bezprostředně spjaty a další atributy, které vás nějakým způsobem reprezentují.

CZE/ENG/RUS

-----------

CZE

-----------

Kdy: 8. března 2020 10:00 – 15:00
Kde: galerie Czech Photo Centre

VSTUP ZDARMA
Nutná registrace: https://www.czechphoto.org/cp/kontakt/

Program je hlavně pro ty ženy, které se chtějí ve společnosti dalších účastnic pobavit, podělit se o své zkušenosti a zapojit se do fotografování se skvělými fotografkami v profesionálním ateliéru i na denním světle v okolí galerie. Je na vás, jak a jestli se do fotografování zapojíte. Můžete fotit i být modelkami. Během celého dne budete moci vše konzultovat s profesionálními fotografkami. S vaším svolením pak vybrané fotografie vystavíme na radnici Prahy 13.

Den bude rozdělen do několika bloků:

10:00 – 10:50
Příchod a registrace účastnic
Připravené bude i občerstvení

10:16 – 10:50
Seznámení a představení účastnic a fotografek
Co od workshopu očekáváme?
Co je to kultura? Jak nás ovlivňuje? Jak nás obohacuje? Co pro nás znamenají kulturní odlišnosti? Jak je vysvětlit a podělit se o ně se svým okolím?
Jak může fotografie reprezentovat kulturu? Portrét, reportážní fotografie, konceptuální fotografie apod.
Vysvětlení základních fotografických technik

10:51 – 11:10
Kdo si přinesl, převlečení do kostýmů

11:11 – 13:00
Fotografování v exteriéru, práce s přirozeným světlem i fotografickými světly
V galerii bude připraven oběd

13:01 – 13:30
Zhodnocení pořízených fotografií, diskuze

13:31 – 14:30
Fotografování v profesionálním ateliéru

14:31 – 15:00
Zhodnocení fotografií a v případě času i jejich úprava
Výběr fotografií na výstavu
Jaký příběh by o vás měly fotografie vyprávět?

Lektorky:

Nataliya Yashchuk
„Jsem rodinná, svatební a eventová fotografka s dokumentárním přístupem se specializací na momentální fotografii. Vytvářím jedinečné fotografie pro váš osobní příběh, pracuji s vámi doma nebo na místě. Nemusíte milovat kameru, abyste mohli pořizovat skvělé fotografie - stále se mi podaří zachytit osobní a emocionální momenty vašeho života takové, jaké jsou. Protože i na těch nejmenších momentech záleží.“

Marta Beránková Myšková
Jako novinová fotografka působí již 20 let. Od práce laborantky se dostala k fotoreportáži ve Večerníku Praha a byla také fotoredaktorkou v ČTK. V letech 2008 - 2009 byla fotografkou Kanceláře Prezidenta Republiky. V současnosti se jako fotografka na volné noze zabývá komerční a reportážní fotografií, reklamou, PR i ateliérovou fotografií.

Provoz kulturně komunitního centra Czech Photo je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000678

-----------

ENG

-----------

Portrait photography workshop for beginners and pros. We’d like to invite all women with a foreign or ethnic minority background and migrants from Prague 13 and other parts of the city to come and celebrate International Women’s Day at the Czech Photo Centre gallery in Nové Butovice. And it won’t just be any old celebration: if you can, bring your folk costume, specialities of your cuisine, objects closely connected to your culture or other items which represent you in some way.

When: 8 March 2020 10:00 am – 3:00 pm
Where: Czech Photo Centre gallery

FREE ENTRY
You must register here: https://www.czechphoto.org/cp/kontakt/

The programme is in particular for those women who want to provide entertainment in the company of other participants, to talk about their experience and to get involved in photography with excellent female photographers in a professional studio and in daylight near the gallery. It is up to you whether to get involved in the photography, and in what way. You can take photos or be a model. Over the course of the entire day, you’ll be able to receive consultation from professional female photographers. With your permission, we shall then be exhibiting selected photographs at Prague 13 town hall.

The day will be divided up into a number of blocs:
10:00 am – 10:50 am
Arrival and registration of participants
Refreshments will be available

10:16 am – 10:50 am
Introduction and presentation of participants and photographers
What to expect from the workshop
What is culture? How does it affect us? How does it enrich us? What do cultural differences mean to us? How can we explain them and share them with those around us?
How can photographs represent culture? Portraits, photojournalism, conceptual photography, etc.
Explanation of core photography techniques

10:51 am – 11:10 am
Change into costumes, if brought with you

11:11 am – 1:00 pm
Exterior photography, working with natural light and photographic lights
Lunch will be available in the gallery

13:01 pm – 1:30 pm
Assessment of photographs taken, discussion

1:31 pm – 2:30 pm
Photography in professional studio

2:31 pm – 3:00 pm
Assessment of photography, and editing if time
Selection of photographs for exhibition
What story should the photographs tell about you?

Teachers:
Nataliya Yashchuk
“I am a family, wedding and event photographer and use a documentary approach to specialise in photographing moments. I create unique photographs for your personal story, I work with you at your home or at another site. You needn’t love the camera in order to take great photographs – I can still encapture the personal and emotional moments in your life as they are. Because even the smallest of moments are important.”

Other teachers and information will soon be published on the event website.

The running of the Czech Photo cultural and community centre is jointly financed by the European Union. Project registration number: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000678

-----------

RUS

-----------

Приходите к нам повеселится, сфотографироваться и провести время, которое будет только для вас, о вас и о вашей истории, которую вы можете рассказать через свои собственные портреты и фотографии. Мы подготовили для вас очень интересную программу ????

Когда: 8 марта 2020 года, 10:00 - 15:00
Где: Czech Photo Centre

Мы приглашаем женщин иностранок и представительниц этнических меньшинств из Праги 13 и других районов столицы, приехать на празднование 8 Марта в Czech Photo Centre в Новых Бутовицах. И это будет не просто праздник, если у вас есть возможность, возьмите с собой национальные костюмы, блюда вашей национальной кухни, предметы, которые имеют непосредственное отношение к вашей культуре, и другие атрибуты, которые каким-то образом представляют вас.

Программа для тех женщин, которые хотят повеселиться в компании других участниц, хотят поделиться своим опытом, сделать парочку красивых фотографий с помощью прекрасных фотографов в профессиональной студии и/или при дневном свете в окре́стности галереи. Все зависит от вас, как и если вы вообще будете фотографироваться. Вы можете быть моделью и фотографом. В течение дня вы сможете проконсультироваться с профессиональными фотографами.

День будет разделен на несколько блоков:

10:00 - 10:50
Прибытие и регистрация участниц
В галерее для вас будут приготовлены закуски

10:16 - 10:50
Знакомство участниц и фотографов
Oжидания от семинара?
Что такое культура? Как она влияет на нас? Как она обогащает нас? Что для нас означают культурные различия? Как вы их объясняете и делитесь ими со своим окружением? Как фотография может представлять культуру? Портретная, репортажная, концептуальная и др. фотографии. Объяснение основных фотографических приемов.

10:51 - 11:10
Кто хочет переодевается в костюмы

11:11 - 13:00
Фотосъемка на открытом воздухе, работа с естественным освещением и фотографическим освещением. В галерее для вас будет приготовлен обед

13:01 - 13:30
Оценка фотографий, обсуждение

13:31 - 14:30
Фотография в профессиональной студии

14:31 - 15:00
Оценка фотографий и, в случае необходимости, их корректировка
Подборка фотографий для выставки
Какую историю о вас должны рассказать фотографии?

Лектор:

Наталья Ящук
"Я - семейный фотограф, фотографирую свадьбы и события с документальным подходом, специализирующимся на мгновенной фотографии. Я создаю уникальные фотографии для вашей личной истории, работаю с вами дома или на выбранном месте. Вам не обязательно любить камеру, чтобы делать отличные фотографии - я зафиксирую личные и эмоциональные моменты вашей жизни такими, какие они есть. Потому что даже самые незначительные моменты очень важны."

/CPC/mongolsko2.jpg

string(1) "1"