Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Czech Photo o.p.s.
A. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Czech Photo o.p.s (IČ: 25758675, sídlo Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5) a všech účastníků soutěže Czech Press Photo 2017 (dále také jako „Všeobecné podmínky“), registrovaných v soutěži na www.2017.czechpressphoto.cz (dále jen „soutěžící).

Kontakt na společnost Czech Photo o.p.s. - mail: cp@czechpressphoto.cz;

B. PODMÍNKY PRO SOUTĚŽÍCÍ

Soutěžící, který má zájem o účast v soutěži Czech Press Photo 2017, vyplní a odešle přihlášku - elektronický formulář na internetových stránkách www.2017.czechpressphoto.cz.

Na internetových stránkách www.2017.czechpressphoto.cz a www.czechphoto.org jsou uvedeny všechny informace, o nichž je společnost Czech Photo o.p.s.. povinna soutěžícího informovat před odesláním přihlášky ze strany soutěžícího.

Tím, že zákazník sdělí Czech Photo o.p.s své osobní a jiné údaje v souvislosti s objednávkou předplatného, uděluje tím společnosti Czech Photo o.p.s. coby správci souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů v rozsahu části D. těchto Všeobecných podmínek.

Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že zprávy, resp. telefonní hovory a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje se společností Czech Photo o.p.s, mohou být monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality) a dále též ochrany práv pořadatele.

Podáním přihlášky předplatného soutěžící stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné podmínky je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním přihlášky a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním přihlášky má soutěžící možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

Soutěžící si je vědom toho, že třebaže uzavře smlouvu o účasti formou prostředku komunikace na dálku, od takové smlouvy nemůže dle aktuální právní úpravy odstoupit.

Společnost Czech Photo o.p.s. je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit a to za podmínek uvedených v části E. těchto Všeobecných podmínek.

C. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCÍCH
Obecná pravidla soutěže
  1. Czech Photo o.p.s organizuje a pořádá (dále také „pořadatel“) soutěž Czech Press Photo
  2. Pravidla soutěže jsou veřejně dostupná na www.czechphoto.org
D. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
D.1 Souhlas ke zpracování osobních údajů

Tím, že soutěžící sdělí společnosti Czech Photo o.p.s své osobní údaje v souvislosti s vyplněním a odesláním přihlášky resp. elektronického formuláře k účasti v soutěží, uděluje tím společnosti Czech Photo o.p.s. coby pořadatelii souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.)

Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla společnosti Czech Photo o.p.s vyslovuje soutěžící souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení Czech Photo o.p.s o činnosti a akcích společností pořádaných

D.2 Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Czech Photo o.p.s prohlašuje, že bude údaje získané dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytváření databází soutěžících Czech Press Photo za účelem vyhodnocování cílových skupin fotografů a zájemců o fotografii. Czech Photo o.p.s je oprávněna zpřístupnit údaje dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek svým obchodním partnerům, kteří jsou povinni nakládat s těmito údaji v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek Czech Photo o.p.s. Tyto Všeobecné podmínky je společnost Czech Photo o.p.s. oprávněna v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat.

Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V případě odlišného znění Všeobecných podmínek a smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Czech Photo o.p.s. má přednost znění smlouvy.

Datum vydání: 31.8.2017
Czech Photo o.p.s